ALGEMENE VOORWAARDEN Kingbee B.V.


Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de  Website  https://www.promotiez.be (de Website ) en alle sub domeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

De Website verzamelt dagelijks de actuele folders, reclamefolders, magazines en lookbooks van alle winkels in Nederland. Zo blijf je optimaal op de hoogte van de kortingen en aanbiedingen uit de folder en vind je gemakkelijk die ene aanbieding, folderactie of korting tijdens de sale of uitverkoop van de winkel bij jou in de buurt. Vaak staan nieuwe folders als eerste op onze site, nog voor ze bij jou in de brievenbus liggen en kun je ze uiteraard ook op je werk, school of in de winkel bekijken. Zet Promotiez.be in je favorieten, plak een nee/nee sticker op je brievenbus en bespaar veel tijd en geld. Bovendien lever je met het lezen van digitale reclamefolders ook een bijdrage aan het terugdringen van het papierafval.

In het vervolg van deze algemene voorwaarden wordt de definitie Promotiez.be gebruikt. Promotiez.be is onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kingbee B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan Wibautstraat 131 D te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58525076. 

Promotiez.be is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden veranderen. Omdat de website gebruikt wordt, stemt de gebruiker ermee in dat steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Voor het geval dat de Consument niet met een dergelijke wijziging mocht kunnen instemmen, kan hij per direct stoppen met het gebruik maken van de diensten aangeboden door Promotiez.be. 


Artikel 1 – Algemene bepalingen en Definities

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website en/ of Applicatie van Promotiez.be gebruikt.
 2. Wij zullen de Voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op https://www.promotiez.be/algemene-voorwaarden.html
 3. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. Waar in deze algemene voorwaarden van een bepaald woord de enkelvoudsvorm is gehanteerd is daaronder tevens de meervoudsvorm begrepen en vice-versa.
 4. Bij het gebruikt van de algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
 • Promotiez.be: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kingbee B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan Wibautstraat 131 D te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58525076. 
 • Gebruiker: Een consument of onderneming die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaardt. Hetzij door gebruik van de website, hetzij door het aanvaarden van de algemene voorwaarden bij het aanmaken van een account op de website. 
 • Consument: een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die van Promotiez.be en de Promotiez.be-App gebruik maakt.
 • Aanbieders: een leverancier van goederen die met Promotiez.be een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot het aanbieden van (korting)acties op de website.
 • Actie: een aanbieding, online publicatie, actie en/of folder van een Aanbieder dat op Promotiez.be en de Applicatie worden gepubliceerd en waar de Consument gebruik van kan maken. 


Artikel 2 - Gebruiksregels van de Website

1. De gebruiker mag de Website niet zo gebruiken dat daarmee de belangen van Promotiez.be schendt en/of de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving overtreedt.

2. De gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:

 • Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
 • Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
 • Ongevraagde reclame (spam);
 • Foute of misleidende informatie;
 • Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

3. Het is de gebruiker verboden om een account aan te maken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.

4. De gebruiker zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheimhouden en zal deze gegevens niet misbruiken op welke manier dan ook.

5. Het is verboden andere gebruikers te benaderen voor commerciële doeleinden dan waarvoor de website is bedoeld. Het is tevens verboden om derden de mogelijkheid voor Promotiez.be aangeboden diensten te ontzeggen/ beperken.

6. Indien de gebruiker 18 jaar of jonger is, dient deze verplicht zijn leeftijd naar waarheid in te vullen bij het aanmaken van uw account. De diensten van Promotiez.be zijn slechts toegankelijk voor minderjarigen, indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

7. Indien de gebruiksregels van de website niet worden nageleefd, heeft Promotiez.be een gewichtige reden om uw account te verwijderen of (tijdelijk) te blokkeren.


Artikel 3 - Het platform

Het doel van de Website is om een platform aan te bieden waar Consument op elk moment relevante folders en aanbiedingen kan bekijken op basis van persoonlijke voorkeuren en locatie. Promotiez.be publiceert de aanbieding, online publicatie, actie en/of folder op een eigen bladprogramma of verwijst de gebruiker door naar de website van de aanbieder. Bij de aanschaf van een product of dienst gelden de aankoopvoorwaarden van de desbetreffende winkel of dienstverlener. Promotiez.be verkoopt zelf geen producten. Wij hebben geen contacten met verkoopafdelingen van de diverse adverteerders en kunnen ook niet bemiddelen bij problemen rond de aankoop, levering of retour van een product en/ of dienst.


Artikel 4 - Beschikbaarheid van de Website

Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website en Applicatie beschikbaar zijn. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, presentatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie op de website. Waaronder begrepen het vermelden van een onjuiste looptijd van een aanbieding, online publicatie, actie en/of folder. 


Artikel 5 – Gebruikersaccount en misbruik 

 1. De gebruiker moet de inloggegevens van uw account afschermen voor anderen en moet zijn wachtwoord geheimhouden. Wij gaan ervan uit dat alles wat er gebeurt op of met uw account, door u gedaan wordt of onder uw toezicht gebeurt.
 2. Indien de gebruiker vermoedt of weet dat zijn account misbruikt wordt, dan dient dit zo snel mogelijk te worden gemeld. Promotiez.be zal dan gepaste maatregelen nemen. De gebruiker dient dan terstond een melding sturen naar [email protected]
 3. Indien de gebruiker zijn account uit ons systeem wilt verwijderen of wilt opzeggen of wanner men zich wil uitschrijven voor de nieuwsbrief kan dit via https://www.promotiez.be/uitschrijven-winkel-updates.html. Wij behandelen uw verzoek binnen 7 werkdagen. 


Artikel 6 - Prijzen

 1. Consumenten kunnen gratis gebruik maken van onze dienstverlening. Wij mogen besluiten u te laten betalen. We zullen een prijswijziging op tijd bekend maken. Als we een prijswijziging aankondigen, mag u gratis en meteen opzeggen.
 2. Als u moet betalen voor een onderdeel van de Dienst, zullen we dit duidelijk op de Website vermelden.


Artikel 7 - Uitsluiting

Wij behouden ons het recht voor om u (deels) van de Dienst uit te sluiten of toegang tot de Website te ontzeggen. Ook kunnen wij altijd, om welke reden dan ook, accounts verwijderen. Als wij ervoor kiezen om u geen toegang meer te verlenen of uw account te verwijderen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortkomt.

We kunnen u bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

 • Uw account te verwijderen;
 • Onderdelen van de Dienst voor u te (tijdelijk) blokkeren.


Artikel 8 - Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' begrijpen wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit, waaronder in ieder geval de NAW-gegevens. Uw persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven wij alleen vrij als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.


Artikel 9 - Conflictoplossing

Wij zijn niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen gebruikers. Promotiez.be is geen partij meer wanneer de Consument wordt doorverwezen naar de website van de Aanbieder. 


Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Promotiez.be uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichting uit deze Algemene Voorwaarden, onrechtmatige daad of uit anderen hoofde, is uitgesloten, voor zover dwingendrechtelijk is toegestaan.
 2. Indien Promotiez.be aansprakelijk is voor schade uit welke hoofde dan ook, is dit beperkt tot directe schade tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering zou worden uitgekeerd.
 3. Promotiez.be is niet aansprakelijk voor:
 • Directe of indirecte schade die u lijdt door het gebruiken van onze Website, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomsten of welk ander wettelijk principe dan ook;
 • Directe of indirecte schade die u lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;
 • Schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.
 • Directe of indirecte schade die u lijdt doordat de voorraad van een aanbieder niet meer strekkend is.
 • Directe of indirecte schade, omdat de verplichtingen uit artikel 2.6 niet (correct) zijn nageleefd.
 • De inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de Promotiez.be website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(tekst)link(s) of meta-tag(s). 
 • Het tijdig (niet) ontvangen en verwerken van aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten.
 • Content die wordt aangeboden via pushberichten, hyperlinks, banners of anderszins aanbiedingen van derden op Promotiez.be en eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten of gevolgen van dergelijke overeenkomsten en naleving daarvan.


Artikel 11 - Privacy Policy

 1. Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie de Privacy Policy op onze website raadplegen.
 2. Bij het aanmaken van een account, bij het gebruik maken van de Applicatie zonder account en bij het bezoeken van de website worden persoonsgegevens aan Promotiez.be verstrekt. Deze persoonsgegevens zullen conform het privacy statement van Promotiez.be en de toepasselijke wet en regelgeving worden verwerkt en kunnen te allen tijde worden opgevraagd of verwijderd.


Artikel 12 - Vrijwaring

Door de Website te gebruiken, vrijwaart u ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.


Artikel 13 - Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot Promotiez.be en de Applicatie berusten uitsluitend onder Promotiez.be en mogen alleen worden gebruikt bij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Promotiez.be
 2. Onder de intellectuele eigendom zijn in ieder geval begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen, knowhow en handelsgeheimen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders die in verband staan met de website Promotiez.be en/of Kingbee B.V. Het gebruik van (onderdelen van) de content op Promotiez.be is mogelijk onderworpen aan nadere voorwaarden, welke als bekend worden verondersteld en in acht moeten worden genomen.
 3. U mag inhoud van de Website nooit verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.


Artikel 14 – Klachten & Geschillen

 1. Indien u een klacht heeft over de website dient u deze schriftelijk per e-mail toe te zenden aan [email protected]. Hierbij dient u uw (volledige) naam en adresgegevens te verstrekken. Ook verlangen wij een duidelijke omschrijving van uw klacht en de reden daarvan en een eventuele oplossing. Klachten worden binnen 7 werkdagen in behandeling genomen.
 2. Als er een geschil ontstaat tussen de Consument en/of Aanbieder en Promotiez.be, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen. 


Kingbee B.V.

11-12-2019


Download de gratis app met 900+ winkels
app-picture-logo
Verzenden gelukt
Er is iets misgegaan, probeer het opnieuw